Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

1. ตำแหน่งที่รับโอน (ย้าย)

พนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการ

 - นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

2.  เอกสารประกอบการโอน (ย้าย)

 2.1 คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด

2.2 หนังสือแสดงความยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด

2.3 หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

 2.4 สำเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7) ของผู้ประสงค์ที่จะโอน

2.5 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

alt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย