Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2556

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2556

----------------------------------------------------------------

                

                ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2556 เวลา 10.00 น.    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557  นั้น

               บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็น         เอกฉันท์ในการประชุมสภา ฯ  ดังกล่าว  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2556  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2556  ครั้งที่  3/2556

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   19   สิงหาคม  พ..  2556

alt


(นายประยงค์   โอนอ่อน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร