Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประกาศรายงานการประชมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2556

----------------------------------------------------------------

 

                   ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2556  ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2556   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        บ้านสูงเนิน  หมู่ที่ 4  นั้น

 

               บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็น         เอกฉันท์ในการประชุมสภา ฯ  ดังกล่าว  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2557  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2557  ครั้งที่  1/2557

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  

ประกาศ  ณ  วันที่   7   กุมภาพันธ์  พ..  2557

 
alt

 

 

(นายประยงค์   โอนอ่อน)

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

 

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร