Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
วัดเขารังเสือ - หมู่ที่ ๑๓  ตำบลจอมบึง  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปากช่อง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
------------------------------
 
                     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขารังเสือ - หมู่ที่  ๑๓  ตำบลจอมบึง  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลปากช่อง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  นั้น
                      บัดนี้  ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้ว  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับงานจ้างเหมา  ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขารังเสือ - ถึง หมู่ที่  ๑๓  ตำบลจอมบึง  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลปากช่อง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ในวันจันทร์ที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  โดยพร้อมกัน  ณ  สถานที่ก่อสร้าง
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

นายวินัย   เช็งสวย
(นายวินัย   เช็งสวย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร