Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2561 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2503) หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้าย
ทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561) เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ /ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย