Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประชาสัมพันธ์

altจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องเห็นความสำคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตำบลปากช่อง โดยออกบริการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน

alt

หมายเหตุ : วันเวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 และชำระภายใน 30 วัน

2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มกราคม 2562 และชำระภายในเดือนเมษายน 2562

3.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 และชำระภายใน 15 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามเวลาข้างต้น ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิดและต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนด

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร