Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ที่ตั้ง
      องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นหนึ่งในหก องค์การบริหารส่วนตำบลของ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจอมบึง และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะทางห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ 12 กิโลเมตร


     alt  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธรรมเสน และตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
     alt  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง และตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
     alt  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาแร้ง ตำบลเกาะพลับพลา และตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
     alt  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลจอมบึง ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
alt


เนื้อที่
     ประมาณ 177.50 ตร.กม. หรือประมาณ 110,937 ไร่


alt

ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางแห่ง มีลำห้วยไหลผ่านจำนวน 4 สาย และมีคลองชลประทานสายหลักไหลผ่าน 1 สาย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการกสิกรรม


alt

จำนวนหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มี 16 หมู่บ้าน มีจำนวน ครัวเรือน 3,021 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561)


alt

จำนวนประชากร
     มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,766 คน แยกเป็นชาย 4,765 คน และเป็นหญิง 5,001 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561)


ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน ชื่อผู้นำ
alt  หมู่ที่   1 บ้านเขาประทับช้าง 321 คน 351 คน 197 ครัวเรือน นายจำรูญ   พรานพนัส
alt  หมู่ที่   2 บ้านปากช่อง 271 คน 271 คน 170 ครัวเรือน นายมาโนชญ์  ถ้ำเย็น
alt  หมู่ที่   3 บ้านนาสมอ 388 คน 420 คน 237 ครัวเรือน นายทองสุข  อุ่นเรือน
alt  หมู่ที่   4 บ้านหนองชะนาง 429 คน 481 คน 299 ครัวเรือน นายประภาส  ศรัทธาผล
alt  หมู่ที่   5 บ้านหนองปากดง 228 คน 273 คน 148 ครัวเรือน นายโยธิน  ทองอ่อน
alt  หมู่ที่   6 บ้านเขาปิ่นทอง 420 คน 437 คน 236 ครัวเรือน นายธีรเดช  เทพสวัสดิ์
alt  หมู่ที่   7 บ้านพุแค 313 คน 303 คน 187 ครัวเรือน นางสาวจงดี  สรงจินดา
alt  หมู่ที่   8 บ้านหนองไผ่ 353 คน 355 คน 236 ครัวเรือน นางสาวสุนีย์  เซี่ยงว่อง
alt  หมู่ที่   9 บ้านห้วยยาง 384 คน 379 คน 163 ครัวเรือน นายรังสรรค์ ตำแพง
alt  หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาเนิด 380 คน 374 คน 249 ครัวเรือน นายวันเพ็ง ศิริพิน
alt  หมู่ที่ 11 บ้านแปดหลัง 158 คน 180 คน  125 ครัวเรือน นายผิน  ขำสุวรรณ์
alt  หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ 224 คน 257 คน 164 ครัวเรือน นายวิศิษฐ์  พันธ์ไทย
alt  หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว 313 คน 361 คน 199 ครัวเรือน นายธวัชชัย  พลจันทร์
alt  หมู่ที่ 14 บ้านพุแคใต้ 285 คน 250 คน 169 ครัวเรือน นายอำนวย  กองแก้ว
alt  หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะกอก 272 คน 263 คน 163 ครัวเรือน
นายขวัญประชา ปิ่นเกตุ
alt  หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาอ้น 156 คน 146 คน 79 ครัวเรือน

นายวีรยุทธ สุขเสงี่ยม

(กำนันตำบลปากช่อง)

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย