Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ( อบต.ปากช่อง )

การคมนาคม
       ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก เชื่อมระหว่างอำเภอ จังหวัด และหมู่บ้าน จำนวน 22 สาย
       ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 12 สาย

การโทรคมนาคม
       โทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน
       โทรศัพท์ประจำตำบล         15  แห่ง
       โทรศัพท์สาธารณะ              27  แห่ง

การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่บางหมู่บ้านยังมีไฟฟ้าไม่ครบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       มีลำน้ำ และลำห้วย จำนวน  4  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝายน้ำล้น 14  แห่ง
       บ่อบาดาล 61  แห่ง
       สระน้ำสาธารณะ 21  แห่ง
       อ่างเก็บน้ำ   1  แห่ง
       บ่อน้ำตื่น 28  แห่ง
       ประปา 43  แห่ง
       ถังเก็บน้ำฝน 42  แห่ง


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย