Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
นางสาวปาริชาต กิตติศิลปสาร
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

                  

น.ส.นฤวรรณ อุดมผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
                                          
นายสุปัญญา ศรีคำ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


น.ส.ภรณ์รัตชา ปานบุตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 

น.ส.โรสลิน เนตรน้อย
นักพัฒนาชุมชน

 ปฏิบัติการ
 

จ่าสิบเอกวัลลภ ศรัทธาผล
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 

น.ส.กรรณิการ์ สาวเสม
นิติกรชำนาญการ
 
 

น.ส.อัจจิมา เจนตาบรรหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
 

น.ส.สุดารัตน์  พวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุทธิกานต์ จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.ดรุณี อุ่นภักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายทวี  แววทับเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสิมาลัย วงคน
นักการภารโรง

นายเพชร จันทร
คนสวน

นายณรงค์ชัย วิเศษรจนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมพงษ์ วงศร
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นายเกรียงไกร พรมประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายนัฐพงษ์ เรไร
คนงานทั่วไป

น.ส.นภัสวรรณ บรรจบปี
คนงานทั่วไป
 
- ว่าง -
คนงานทั่วไป

นายธนชิต บุญแก้ว
คนงานทั่วไป

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย