Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

บุคลากรกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการศึกษาฯ


น.ส.ลดาวัลย์ ศิริเอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


น.ส.พัณณภัทร์ เกิดผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 


น.ส.หทัย ลี้กิมฮุย
ครู คศ.๑

นางกาญจนา ภู่ทอง
ครู คศ.๑

นางมีณา เปลี่ยนจิตต์
ครู คศ.๑

นางเพ็ญยุพา พวงทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น.ส.วรรณา กลั่นแตง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วรินทร เวชเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ลลิตา กาบไกรแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.กฤติกา ศรัทธาผล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางนภัทร ลีลาเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.ลลิตา กาบไกรแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.เสาวลักษณ์ ทองอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ชิดชนก แดงสาคร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย