Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.ปากช่อง

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
??????????????????????????? ตามมาตรา 9? แห่งประราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540? บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ? เรื่อง? หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู? ณ? ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ? โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
???????????????? ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง? ในเบื้องต้น??คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร? สถานที่และงบประมาณ? จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่่านั้น? ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง? คือ กรม? หน่วยงานเทียบเท่่า? ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด? อำเภอ?? และราชการส่วนท้องถ่ิน? คือ? องค์การบริหารส่วนจังหวัด? เทศบาล? องค์การบริหารส่วนตำบล? กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
???????????????? จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ? สำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ? และไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค? เช่น? สำนักงานของส่วนราชการ? สังกัด? กระทรวงการคลัง? สำนักงานเขต หรือสำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ? เป็นต้น?ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7?และมาตรา 9????????? เท่าที่??????
?หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย
?
????????????????????????????? หลักการและแนวคิด? ประการหนึ่ง ก็คือ? ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ? โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9? ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้? เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้? ดังนั้น? การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น? การจัดสถานที่? การจัดข้อมูลข่าวสาร? วิธีการค้นหา? ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์? รวมทั้งการค้นหา? หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา? ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ? สามารถค้นหาศึกษาได้โดยสะดวก? มิใช่ต้องคอยสอบถามหรือขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมากเกินสมควร? อันจะทำให้การตรวจดูหยุดชะงัก? และขาดความเป็นส่วนตัว?
alt
alt


?? ?? alt? คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร
??? ? alt? ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย