Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประชาสัมพันธ์ความรู้้เรื่องภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
??????????????????? ?ภาษีโรงเรือนและที่ดิน? หมายถึง? ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ? กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น? เป็นอากรที่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน? พุทธศักราช? 2475? แก้ไขเพิ่มเติม? (ฉบับที่ 4)? พ.ศ.? 2534?

????????????????????? โรงเรือน หมายถึง บ้าน? ตึกแถว? อาคาร? ร้านค้า? สำนักงาน? บริษัท? ธนาคาร? โรงแรม? โรงภาพยนตร์? โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต อพาทร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพัก สนามม้า สนามมวย คลังสินค้า? เรือนแพ ฯลฯ

???????????????????????สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ? หมายถึง? สิ่งปลูกสร้างอื่นที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร? เช่น? ท่าเรือ? สะพาน? อ่างเก็บน้ำ? คาน? เรือ? ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร? ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน? หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ? ซึ่งหมายถึง? ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น?และบริเวณต่อเนื่องซึ่งต้องใช้ด้วยกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น?ที่ดิน ?หมายความรวมถึง?ทางน้ำ?บ่อน้ำ????????
สระน้ำ? ด้วย?

?????????????????????ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน? ได้แก่? โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น? เช่น? ให้เช่าใช้เป็นที่ทำการค้าขาย? ที่ไว้สินค้าที่ประกอบอุตสาหกรรม? ให้ญาติ? บิดา? มารดา? บุตร? หรือผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย


วิธีดำเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี

?

มาตรา? 19? ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน? (แบบ? ภรด.2)? ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

มาตรา? 20? ให้ผู้รับประเมิน? ผู้เช่า? หรือผู้ครองทรัพย์สิน? กรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริง? ครบถ้วน? และรับรองความถูกต้อง? พร้อมทั้งลงวันที่? เดือน? ปี? และลายมือชื่อของตนกำกับไว้? แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

มาตรา? 23? เพื่อประโยชน์ในการรับประเมิน? พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจทรัพย์สินได้ด้วยตนเอง? ต่อหน้าผู้รับประเมิน? ผู้เช่า? หรือผู้ครอง? หรือผู้แทน? ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก? และผู้รับประเมิน? ผู้เช่า? หรือผู้ครอง? ต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำค่าภาษีไปชำระปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินอัตราร้อยละ? 12.50? ของค่ารายปีต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน? 30? วัน? นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน? ? สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตั้งอยู่

การชำระภาษีสามารถชำระเป็น

Œ เงินสด

 ธนาณัติ

Ž ตั๋วแลกเงินของธนาคาร

 เช็คที่ธนาคารรับรอง

การชำระภาษี? ให้ถือว่าได้มีการชำระภาษีแล้ว? ในวันที่พนักงานเก็บภาษีได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน? หรือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันชำระภาษี

การชำระภาษีโดยการส่งธนาณัติ? ตั๋วแลกเงินหรือเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน? ให้สั่งจ่ายในนาม

?? องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง? ?

ส่งมาที่? องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง? เลขที่? 106? หมู่ที่? 4? ตำบลปากช่อง? อำเภอจอมบึง? จังหวัดราชบุรี? 70150

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

Œ เจ้าของทรัพย์สิน

 เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับทรัพย์สินทั้งหมด

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภายในกำหนดถือเป็น? ค่าภาษีค้างชำระ? ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่ม

?

วันที่ชำระ? นับแต่วันที่พ้นกำหนดชำระ

เงินเพิ่มร้อยละ

-? ไม่เกิน? 1? เดือน

-? เกิน? 1? เดือน? แต่ไม่เกิน? 2? เดือน

-? เกิน? 2? เดือน? แต่ไม่เกิน? 3? เดือน

-? เกิน? 3? เดือน? แต่ไม่เกิน? 4? เดือน

2.50

5.00

7.50

10.00

ถ้ามิได้ชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน? นายกองค์การบริหารส่วนตำบล? มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระภาษีก็ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด

การคำนวณภาษี? การประเมินค่ารายปี? และอัตราภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตรา? 12.5? ของค่ารายปี

ค่าภาษี

Œ ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี

 อัตราร้อยละ? 12.5? ของค่ารายปี? ดังนั้น

???? ค่าภาษี? =? ค่ารายปี? ?? 12.5? %

???????????????? ค่ารายปี? คือจำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ กรณีให้เช่าถือค่าเช่า คือ ค่ารายปี

หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี

Œ ทรัพย์สินให้เช่า? ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือรายปี

 ทรัพย์สินให้เช่า? ค่าเช่าไม่สมควร? หรือหาค่าเช่าไม่ได้ ประเมินโดยเทียบเคียงค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว? ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่เทียบเคียงหรือมีลักษณะใกล้เคียงและการใช้ประโยชน์

Ž กรณีเทียบเคียง? ตาม  ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบ? การประเมินค่ารายปีได้

 คำนึงถึงภาระภาษีของประชาชน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี

Œ สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 สำเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน

Ž สัญญาเช่าโรงเรือน ? สัญญาซื้อขายเช่าที่ดิน

 ทะเบียนพาณิชย์ ? ทะเบียนการค้า ? ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร? หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

‘ หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท ? งบดุล

’ ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ

“ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

” แผนที่ตั้งของที่ดินหรือโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี

• หนังสือมอบอำนาจ? (กรณีผู้อื่นมายื่น? ภรด.2 แทน)

1. ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน? ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ? ภรด.2?? ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน? หรือจะมอบอำนาจ

2. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้วขั้นตอนในการชำระภาษี

2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมด้วยหลักฐาน? ? สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเว้นแต่เหตุสุดวิสัย? มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน? 200? บาท

- ผู้ใดจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก? ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติม? ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถาม? ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือซักถาม? มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน? 500? บาท

- ผู้ใดจงใจยื่นข้อความเท็จ? ให้ถ้อยคำเท็จ? ตอบคำถามถ้อยคำอันเป็นเท็จ? หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง? หรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยง? การคำนวณค่ารายปี? มีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน? 6? เดือน? หรือปรับไม่เกิน? 500? บาท? หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้ใดโดยความเท็จ? โดยเจตนา? โดยฉ้อโกง? โดยอุบาย? โดยวิธีการอย่างหนึ่ง? อย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปี? มีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน? หรือปรับไม่เกิน? 500? บาท? หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาษีป้าย????????????
???????? สำหรับอาคารหรือร้านค้าที่มีการติดป้ายบางประเภท จะต้องมีการเสียภาษีป้าย ซึ่งป้ายแต่ละประเภท??จะเสียภาษีแตกต่างกันไป

???????? ?การจัดเก็บภาษีป้าย

????????? ป้ายที่ต้องเสียภาษี

????????? ???? -? ป้ายที่ต้องเสียภาษี ?ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นที่หารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ

????????? ???? -? ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี

?

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

????????? ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย? ได้แก่

????????? ???? -? เจ้าของป้าย

????????? ???? -? ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครองครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

?

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

????????? ???? -? เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

????????? ???? -? ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม ?หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

???????? การคำนวณพื้นที่ป้าย? อัตราค่าภาษีป้าย? และการคำนวณภาษีป้าย

????????? การคำนวณพื้นที่ป้าย

????????? ???? 1. ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย

????????? ???? 2. ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้? ถือตัวอักษร? ภาพ? หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วคำนวณตาม 1.

????????? ???? 3. คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

อัตราภาษีป้าย? แบ่งเป็น? 3? อัตรา? ดังนี้?

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

?

ลักษณะป้าย

อัตรา (บาท)

1)

อักษรไทยล้วน

3

2)

อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น

20

3)

?

?

ป้ายดังต่อไปนี้

ก. ไม่มีอักษรไทย

ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

?

?

40

4)

ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย? ข้อความ? หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย? ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้อัตราตาม 1), 2)หรือ 3) แล้วแต่กรณี? และให้เสียเงินเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

?

5)

ป้ายใดเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท? ให้เสีย 200 บาท

?

?

????????? การคำนวณภาษีป้าย

????????? ???? ให้คำนวณโดยนำพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย ?เช่น ?ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000

?ตารางเซนติเมตร เป็น ป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้

10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 x 20 = 400)

?

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย

????????? ???? เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนำผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1.) เท่าที่จำเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น

? ???????????????? 1. กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่? ได้แก่

???????????????????????????? 1) บัตรประจำตัวประชาชน

???????????????????????????? 2) สำเนาทะเบียนบ้าน

???????????????????????????? 3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

???????????????????????????? 4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท

???????????????????????????? 5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้ายทำป้าย

?????????????????? 2. กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้แล้ว? ควรนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย

ขั้นตอนการชำระภาษี

?????????????????? 1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน

?????????????????? 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณี? ดังนี้

???????????????????????????? 1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชำระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใด

????????? ?????????????????? 2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชำระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย? พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีที่จะต้องชำระแก่ผู้เสียภาษี

?????????????????? 3. ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน? มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

?

การชำระภาษีป้าย

-? เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี? ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก

????????? (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

????????? (2) สถานที่ชำระภาษี? คือ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

????????? (3) การชำระภาษีวิธีอื่น

?????????????????? - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น

?????????????????? - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน

?????????????????? - ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)

?

เงินเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้

????????? 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย

????????? 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง? ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม? เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

????????? 3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด? ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย

?

บทกำหนดโทษ

????????? 1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน? 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

????????? 2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่? 5,000 - 50,000 บาท

????????? 3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000? บาท

????????? 4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีหรือแอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ?

?

การอุทธรณ์การประเมิน

?เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ภาษีบำรุงท้องที่?????????

?

"ภาษีบำรุงท้องที่"??หมายถึง? ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน? ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
??????????? ?ที่ดิน?
? หมายความว่า? พื้นที่ดิน? และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

?เจ้าของที่ดิน?? หมายความว่า? บุคคลหรือคณะบุคคล? ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล? ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

?ปี?? หมายความว่า? ปีปฏิทิน

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจ

- ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลง

- ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาย เป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องสาบสูญ ?หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ? หรือเสมือนไร้ความสามารถ? ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้รับมอบอำนาจ? ผู้ครอบครองทรัพย์สิน? ผู้อนุบาล? ผู้พิทักษ์? หรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียบำรุง?????? ท้องที่

กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน? (ภบท.5)? ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา? 4? ปีนั้น

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

- ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่? นำเงินไปชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่? ? สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินของผู้เสียภาษีนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด? ไม่น้อยกว่า? 30? วัน

- การชำระภาษีบำรุงท้องที่? จะชำระโดยการส่งธนาณัติ? ตั๋วแลกเงินของธนาคาร? หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน? ไปยังสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินของผู้เสียภาษีนั้นตั้งอยู่ก็ได้? โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่? ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

เงินเพิ่ม

- เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่? ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

Œ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด? เสียเงินเพิ่มร้อยละ? 10? ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องต้อง? ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง? ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ? 10? ของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม

Ž ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อพนักงานสำรวจ? โดยทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง? ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม

 ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด? ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ? 24? ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่? เศษของของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

เจ้าพนักงานประเมิน? มีอำนาจดังต่อไปนี้

Œ เข้าไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เพื่อสอบถาม? ตรวจสอบ? ตรวจค้นบัญชี? เอกสาร? หรือยึด? หรือายัดบัญชี? เพื่อทราบว่าปฏิบัติถูกต้องตาม? พ.ร.บ.? นี้หรือไม่

 มีหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ

Ž เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน? เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน? 10? ปี

บทกำหนดโทษ

Œ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ? ให้ถ้อยคำเท็จ? หรือนำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่? ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน? 6? ปี? หรือปรับไม่เกิน? 2,000? บาท? หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต? หรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน? ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน? 1? เดือน? หรือปรับไม่เกิน? 1,000? บาท? หรือทั้งจำทั้งปรับ

Ž ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสำรวจเนื้อที่ดิน? หรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่? ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน? 1? เดือน? หรือปรับไม่เกิน? 1,000? บาท? หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ? หรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ? หรือไม่มาให้ถ้อยคำ? หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก? ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน? 1? เดือน? หรือปรับไม่เกิน? 1,000? บาท? หรือทั้งจำทั้งปรับ

อัตราภาษี

Œ อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีพระราชบัญญัติ? แบ่งเป็น? 34? อัตรา

 ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ? 30,000? บาท? ให้เสียภาษีดังนี้? ราคาปานกลางของที่ดิน? 30,000? บาทแรก? เสียภาษี? 70? บาท

Ž ส่วนที่เกิน? 30,000? บาท? เสียภาษี? 10,000? บาท? ต่อ? 25? บาท

 ประกอบกสิกรรม? ประเภทไม้ล้มลุก

- เสียกึ่งอัตรา

- ด้วยตนเอง? ไม่เกินไร่ละ? 5? บาท

- ที่ดินว่างเปล่า? เสียเพิ่ม? 1? เท่า

การคำนวณภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่? คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี? ดังนี้

เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี? (ไร่)? = ?เนื้อที่ถือครอง ? เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ? ท้าย พ.ร.บ.ฯ

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี

Œ บัตรประจำตัวประชาชน

 สำเนาทะเบียนบ้าน

Ž หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท

 หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน? เช่น? โฉนดที่ดิน? น.ส.3

 ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย? (ถ้ามี)

‘ หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

???? กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ? ภบท.5? ให้นำ? ภบท.5? ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน? หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย

ขั้นตอนในการติดต่อขอชำระภาษี

Œ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน? กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่? 1? มกราคม? ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)? พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

2) เจ้าพนักงานประเมินจะทำการตรวจสอบและคำนวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน? (ภบท.9? หรือ ภบท.10)? ว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม

3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี

 กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป

1) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดิน? ต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด? 30? วัน? นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง

2) เจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว? จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน

3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้ว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

4) การขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

การลดหย่อน/การยกเว้น/การลดภาษี

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน? และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน? หรือประกอบกสิกรรมของตน? ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามเกณฑ์? คือ

นอกจากเขตเทศบาลตำบลและเขตเมืองพัทยา? ให้ลดหย่อน? 50 ? 100? ตารางวา? และท้องที่ชนบท? ให้ลดหย่อน? 3 ? 5? ไร่

งานทะเบียนพาณิชย์

???????????????องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เริ่มรับจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554? ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ให้ติดต่อ กองคลัง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร 0-3274-0291-2 ต่อ 14?

????????? ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

????????? 1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

????????? 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งขายได้เป็นเงิน ตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

????????? 3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่า รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

????????? 4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

????????? 5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ? การขนส่งโดยรถรางการขนส่ง? โดยรถยนต์ประจำทาง? การขายทอดตลาด? การรับซื้อขายที่ดิน? การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม

????????? 6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวิดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

????????? 7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

????????? 8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

????????? 9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

????????? 10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

????????? 11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

????????? 12. การให้บริการตู้เพลง

????????? บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

????????? ???? (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น? วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

????????? ???? (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

????????? ???? (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

????????? ???? (4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

????????? ???? (5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

????????? ???? (6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

????????? ???? (7) การให้บริการตู้เพลง

???????????? การจดทะเบียนตั้งใหม่? มีเอกสารดังนี้

????????? 1.? คำขอจดทะเบียน? :? แบบ ทพ.

????????? 2.? หลักฐานประกอบคำขอ

????????? ???? ???? 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

????????? ????? ??? 2.2 สำเนาเอกสรแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงาน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

????????? ????? ??? 2.3? การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก ?วีดิทัศน์ ?แผ่นวีดิทัศน์ ?ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแจ้งข้อมูลและส่งสำเนาเอกสารต่อไปนี้ประกอบการขอจดทะเบียน? คือ

??????????? ??????????????????????? -? หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร? พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

????????? ?????????????????? -? แผนที่สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ

????????? ?????????????????? -? สำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า

????????? ????????? 2.4? การจดทะเบียนพาณิชย์? เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องเพิ่มหลักฐานหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบพาณิชยกิจหรือสัญญาเช่า? นอกจากนั้นต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม? ดังนี้

????????? ?????????????????? -? กรณีเป็นบุคคลธรรมดา? ต้องทำหนังสือชี้แจงพร้อมแนบหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ หรือมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

????????? ?????????????????? -? กรณีเป็นนิติบุคคล? ต้องทำหนังสือชี้แจงว่าตนเองประกอบอาชีพอะไร? เช่น? เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริษัทใด แล้วแต่กรณี ประกอบคำขอจดทะเบียนด้วย

????????? ????????? 2.5? หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง? มีเอกสารดังนี้

????????? 1. คำขอจดทะเบียน? :? แบบ ทพ.

????????? 2. หลักฐานประกอบคำขอ

?????????????????? 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการ? หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ? หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

2.2?? ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

?????????????????? 2.3 สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี? เช่น? ใบสำคัญการสมรส? ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล? เป็นต้น

?????????????????? 2.4 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ?????? ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ

2.5?? หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

?

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง? มีดังนี้

????????? 1. เลิกชนิดประกอบกิจการ? บางส่วน? และ/หรือเพิ่มใหม่

????????? 2. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ

????????? 3. ย้ายสำนักงานใหญ่

????????? 4. เปลี่ยนผู้จัดการ

????????? 5. เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่

????????? 6. เพิ่มหรือลดเงินทุน

????????? 7. ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง ๆ

????????? 8. อื่น ๆ? เช่น? เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

?

การจดทะเบียนเลิก? มีเอกสารดังนี้

????????? 1. คำขอจดทะเบียน? :? ?แบบ ทพ.

????????? 2. หลักฐานประกอบคำขอ

?????????????????? 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

?????????????????? 2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ? กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

?????????????????? 2.3 หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี

? ???????????????? 2.4 สำเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

?????????????????? 2.5 สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการ? ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม

?????????????????? 2.6 หนังสือมอบอำนาจ? (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

????????? การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของ? การดำเนินการดังต่อไปนี้

1.

จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

50? บาท

2.

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน? ครั้งละ

20? บาท

3.

จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

20? บาท

4.

ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์? ฉบับละ

30? บาท

5.

ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ? ครั้งละ

20? บาท

6.

ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร? ฉบับละ

30? บาท

?

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

????????? 1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่? ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

????????? 2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตามข้อ (1)? ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

????????? 3. เลิกประกอบกิจการ? ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ

????????? 4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย

?

หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ

????????? 1. ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดเวลาที่กล่าวไว้ในข้อ? 7? ตามแต่กรณี

????????? 2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

????????? 3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาโดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่าย และชัดเจน? จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า ?สาขา? ไว้ด้วย

????????? 4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน

????????? 5. ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่? ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ

?

บทกำหนดโทษ

????????? 1. ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน? แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน? มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

????????? 2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับใบแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท? และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

????????? 3. ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้? เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

????????? 4. ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว? ยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับ?

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร