Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา โดยมีสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ

เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา จะต้องเป็นคนตาบอด คนหูหนวก หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ โดยระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ สำหรับระดับอุดมศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๒ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ทั้งนี้ ทุนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีจำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และอุดมศึกษา มีจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คนพิการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ได้ที่….. https://www.mediafire.com/?ir3mwjaawqlaejqโดยกรอก แบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว ๑รูป สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดและเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ และผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ชั้น๓ ห้องเลขที่ ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี      ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ติดต่อคุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๒ ๓๕๔-๕๓๔๙, ๐๙๑ ๕๖๓-๔๙๖๖  ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์                             เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยติดต่อได้ที่ คุณนันทชัย ดวงยี่หวา คุณสุจิตรา วงษ์ราย  / ๐๒ ๙๖๖ ๒๑๑๑ ต่อ๓๓๖๙ หรือ ๓๓๗๗ หรือ ๐๒ ๙๖๖๒-๑๘๘-๙๐  โทรสาร ๐๒ ๕๑๓-๖๘๖๓ ๐๒ ๙๖๖-๒๒๙๗

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร