Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ศิริพร 57
2 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศิริพร 113
3 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ศิริพร 79
4 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ศิริพร 80
5 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ศิริพร 147
6 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ศิริพร 164
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 158
8 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ศิริพร 167
9 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ศิริพร 169
10 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ศิริพร 209
11 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ศิริพร 278
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ศิริพร 299
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) ศิริพร 277
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 371
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ศิริพร 314
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศิริพร 333
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศิริพร 346
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศิริพร 377
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ศิริพร 345
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ศิริพร 370
21 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายปรจำปี 2562 สุชาดา บรรจบปี 355
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ศิริพร 377
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศิริพร 382
24 โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ศิริพร 723
25 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สุชาดา บรรจบปี 454
26 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 61 รอบ 6 เดือน รอบ 1 สุชาดา บรรจบปี 579
27 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สุชาดา บรรจบปี 506
28 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 สุชาดา บรรจบปี 482
29 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558) วิไลลักษณ์ 993
30 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 วิไลลักษณ์ 882

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย