Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง Administrator 15
2 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 25666 ครั้งที่ 1/2566 นภัสวรรณ บรรจบปี 15
3 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี พ.ศ. 25666 ครั้งที่ 2/2566 นภัสวรรณ บรรจบปี 15
4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566 Administrator 13
5 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง Administrator 11
6 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลปากช่อง ได้ส่ง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม นภัสวรรณ บรรจบปี 20
7 การประชุมหมู่บ้านปากช่อง หมู่ที่ 2 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นภัสวรรณ บรรจบปี 17
8 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 Administrator 14
9 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง Administrator 13
10 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ. 25666 ครั้งที่ 1/2566 นภัสวรรณ บรรจบปี 17
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566 Administrator 13
12 เปลี่ยนแปลงรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล Administrator 12
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง Administrator 14
14 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี พ.ศ. 25666 ครั้งที่ 1/2566 นภัสวรรณ บรรจบปี 10
15 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566ณ กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้าม.11 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีนายกวินัย เช็งสวย และคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานรณรงค์เผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัยณ ตลาดหน้าฟาร์ม นภัสวรรณ บรรจบปี 13
16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566 Administrator 12
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 Administrator 12
18 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าซักซ้อมแผนดับเพลิงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองตาเนิด ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นภัสวรรณ บรรจบปี 28
19 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2566 Administrator 22
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 Administrator 24
21 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาผึ้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจสังคม รวมถึงร่วม(ลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ป็นการสืบทจอภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่ นภัสวรรณ บรรจบปี 41
22 โครงการเพื่อจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการด้านสาธารณสุข และบริการด้านสังคม ตามสิทธิประโยชน์บิริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส นภัสวรรณ บรรจบปี 31
23 ประกาศ ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 37
24 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 45
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 45
26 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 Administrator 25
27 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 59
28 ประกาศ เรื่องใหม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) นภัสวรรณ บรรจบปี 158
29 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 62
30 (Big Day) #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิอบต.ปากช่อง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นภัสวรรณ บรรจบปี 35

หน้า 1 จาก 11

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย