Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สภาองค์กรชุมชนร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้นำชุมชน และ กลุ่มแม่บ้านสตรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะชุมชนบ้านรางพลับ ณ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่26 มิถุน นภัสวรรณ บรรจบปี 3
2 อำเภอจอมและโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้มีการจัดกิจกรรมเดิรณรงค์วันต่อต้าน วันยาเสพติดโลกวันที่26 มิถุนายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงเข้าร่วมเดินรณรงค์และร่วมลงMOU เพื่อต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 9
3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ปากช่อง ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง นภัสวรรณ บรรจบปี 2
4 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 Administrator 6
5 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร นภัสวรรณ บรรจบปี 5
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมประชุม"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการ"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท. ปี 2566-2570" นภัสวรรณ บรรจบปี 15
7 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมประชุม"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการ"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท. ปี 2566-2570" นภัสวรรณ บรรจบปี 18
8 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบต.ปากช่อง ส่งมอบวัคซีน ให้กับอาสาสมัครผู้ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1 -16 เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 24
9 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้รณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างภายในองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและรณรงค์ให้พนักงานไม่รับของขวัญจากบุคคลภายนอก นภัสวรรณ บรรจบปี 39
10 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก 3 Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ นภัสวรรณ บรรจบปี 32
11 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก 3 Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ นภัสวรรณ บรรจบปี 15
12 นายวินัย เช็งสวย นายก อบต.ปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่น นภัสวรรณ บรรจบปี 31
13 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดกิจกรรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ นภัสวรรณ บรรจบปี 21
14 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ Big Cleaning Day นภัสวรรณ บรรจบปี 14
15 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ Big Cleaning Day นภัสวรรณ บรรจบปี 13
16 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้ถุงผ้าแทน ถุงพลาสติก…ช่วยลดวิกฤติโลกร้อน นภัสวรรณ บรรจบปี 34
17 ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น นภัสวรรณ บรรจบปี 52
18 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นางเฉลียว เฮงชัยโย ได้เก็บเงินได้ที่เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และสามารถส่งคืนพนักงานเพื่อติดตามส่งคืนให้เจ้าของ ถือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามวัฒนธรรมองค์กรดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงขอม นภัสวรรณ บรรจบปี 41
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ศิริพร 26
20 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน นภัสวรรณ บรรจบปี 33
21 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน นภัสวรรณ บรรจบปี 36
22 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการให้บริการประชาชนด้านงานสังคมสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน นภัสวรรณ บรรจบปี 25
23 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากช่อง จัดพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ นภัสวรรณ บรรจบปี 26
24 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 23
25 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 19
26 เรื่อง จัดตั้งทีมสำรวจและเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับควมช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 19
27 รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 50
28 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย แบบ ทส.2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 27
29 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแผนดับเพลิงให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นภัสวรรณ บรรจบปี 43
30 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลลากรและประชาชนที่ เข้ารับการบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย นภัสวรรณ บรรจบปี 36

หน้า 1 จาก 8

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย