Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่อง ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ1ถัง โดยมีอสม. ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปากช่อ นภัสวรรณ บรรจบปี 10
2 ขอประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน นภัสวรรณ บรรจบปี 9
3 ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่ง นภัสวรรณ บรรจบปี 14
4 ประกาศรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศิริพร 6
5 อบต.ปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียน บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง นภัสวรรณ บรรจบปี 12
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อใช้ในการทำการเกษตร ในพื้นที่ตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 27
7 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง Administrator 27
8 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 นายวินัย เช็งสวย นายกอบต.ปากช่อง มอบหมายให้ นายสหัส อุ่นเรือน รองนายก อบต.ปากช่อง เข้าร่วมการประชุมสร้างเครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นภัสวรรณ บรรจบปี 19
9 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 3/2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 25
10 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 31
11 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 38
12 สภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่องได้จัดมอบถังขยะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 31
13 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 36
14 สภาองค์กรชุมชนร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้นำชุมชน และ กลุ่มแม่บ้านสตรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะชุมชนบ้านรางพลับ ณ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่26 มิถุน นภัสวรรณ บรรจบปี 52
15 อำเภอจอมและโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้มีการจัดกิจกรรมเดิรณรงค์วันต่อต้าน วันยาเสพติดโลกวันที่26 มิถุนายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงเข้าร่วมเดินรณรงค์และร่วมลงMOU เพื่อต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 61
16 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ปากช่อง ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง นภัสวรรณ บรรจบปี 37
17 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 Administrator 39
18 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร นภัสวรรณ บรรจบปี 60
19 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมประชุม"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการ"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท. ปี 2566-2570" นภัสวรรณ บรรจบปี 47
20 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมประชุม"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการ"สัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท. ปี 2566-2570" นภัสวรรณ บรรจบปี 57
21 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบต.ปากช่อง ส่งมอบวัคซีน ให้กับอาสาสมัครผู้ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1 -16 เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 58
22 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้รณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างภายในองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและรณรงค์ให้พนักงานไม่รับของขวัญจากบุคคลภายนอก นภัสวรรณ บรรจบปี 77
23 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก 3 Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ นภัสวรรณ บรรจบปี 70
24 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก 3 Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ นภัสวรรณ บรรจบปี 49
25 นายวินัย เช็งสวย นายก อบต.ปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่น นภัสวรรณ บรรจบปี 70
26 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดกิจกรรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ นภัสวรรณ บรรจบปี 54
27 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ Big Cleaning Day นภัสวรรณ บรรจบปี 43
28 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ Big Cleaning Day นภัสวรรณ บรรจบปี 44
29 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้ถุงผ้าแทน ถุงพลาสติก…ช่วยลดวิกฤติโลกร้อน นภัสวรรณ บรรจบปี 69
30 ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น นภัสวรรณ บรรจบปี 96

หน้า 1 จาก 8

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย