Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สุชาดา บรรจบปี 5
2 เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สุชาดา บรรจบปี 2
3 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 สุชาดา บรรจบปี 2
4 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน สุชาดา บรรจบปี 6
5 แจ้งร้องเรียนการทุจริตหรือคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ อบต.ปากช่อง 24
6 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ สุชาดา บรรจบปี 25
7 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สุชาดา บรรจบปี 2
8 มาตราการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สุชาดา บรรจบปี 2
9 ประกาศ การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังานองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สุชาดา บรรจบปี 34
10 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สุชาดา บรรจบปี 60
11 ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง วิไลลักษณ์ 96
12 ประกาศเจจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร วิไลลักษณ์ 69
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี สุชาดา บรรจบปี 2
14 โครงการภาษีเคลื่อนที่ ปี 2560 ศิริพร 138
15 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ศิริพร 1868
16 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2559 สุชาดา บรรจบปี 1
17 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด วิไลลักษณ์ 621
18 รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน วิไลลักษณ์ 340
19 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกใช้โฟม วิไลลักษณ์ 299
20 แหล่งท่องเที่ยว วิไลลักษณ์ 116
21 วิธีการคัดแยกขยะ วิไลลักษณ์ 362
22 รายงานผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ วิไลลักษณ์ 207
23 โครงการภาษีเคลื่อนที่ ปี 2559 ศิริพร 87
24 รู้เท่าทันเอดส์ วิไลลักษณ์ 90
25 ประกาศใช้แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สุชาดา บรรจบปี 21
26 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 วิไลลักษณ์ 195
27 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนงานในการให้บริการประชุาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิไลลักษณ์ 190
28 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยนสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 วิไลลักษณ์ 275
29 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน วิไลลักษณ์ 2582
30 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 9 วิไลลักษณ์ 305

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย