Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย แบบ ทส.2 ประจำ เดือน สิงหาคม 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 15
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษีียณอายุราชการ นภัสวรรณ บรรจบปี 16
3 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย แบบ ทส.2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 17
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) นภัสวรรณ บรรจบปี 14
5 การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น นภัสวรรณ บรรจบปี 17
6 เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 33
7 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ได้จัด โครงการ “ปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง” นภัสวรรณ บรรจบปี 13
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 28
9 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 46
10 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบคบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ นภัสวรรณ บรรจบปี 29
11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 53
12 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น นภัสวรรณ บรรจบปี 39
13 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้มอบเกียรติบัตรให้บุคลกร เนื่องจากทำงานด้วยความซื่อสัตย์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน นภัสวรรณ บรรจบปี 48
14 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ทางด้านผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้จัดประชุมประชาคม นภัสวรรณ บรรจบปี 50
15 วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ทางด้านผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้จัดประชุมประชาคม นภัสวรรณ บรรจบปี 58
16 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน นภัสวรรณ บรรจบปี 29
17 ผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง นภัสวรรณ บรรจบปี 46
18 นายอำเภอจอมบึง คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้แทนประชาชนหมู่1-15 อสม. อปพร. ตำบลปากช่อง และสาธารณะสุข ร่วมเปิดโครงการด่านชุมชน นภัสวรรณ บรรจบปี 39
19 ประชุมซักซ้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 14
20 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Interhrity and Transparency Assessment : ITA) นภัสวรรณ บรรจบปี 19
21 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Interhrity and Transparency Assessment : ITA) นภัสวรรณ บรรจบปี 11
22 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 14
23 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ศิริพร 44
24 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ นภัสวรรณ บรรจบปี 26
25 ประชาสัมพันธ์ ศิริพร 70
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 นภัสวรรณ บรรจบปี 19
27 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ˚าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 นภัสวรรณ บรรจบปี 19
28 โครงการทัศนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่นกับศาสตร์พระราชาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นภัสวรรณ บรรจบปี 13
29 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 นภัสวรรณ บรรจบปี 30
30 คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ โรสลิน เนตรน้อย 16

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร