Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 3
2 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศิริพร 4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 2
4 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย เดือนธันวาคม 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 14
5 ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลโดยนางสาวนฤวรรณ อุดมผล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่ อบต.ปากช่องมีผลการประเมินในระดับ AA นภัสวรรณ บรรจบปี 10
6 โครงการฝึกอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง นภัสวรรณ บรรจบปี 12
7 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย เดือนพฤศจิกายน 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 17
8 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 1
9 ประกาศเรื่อง ขอยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ออกให้จากทางราชการออกให้ นภัสวรรณ บรรจบปี 24
10 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย แบบ ทส.2 ประจำ เดือน สิงหาคม 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 29
11 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษีียณอายุราชการ นภัสวรรณ บรรจบปี 40
12 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้เสีย แบบ ทส.2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 31
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) นภัสวรรณ บรรจบปี 30
14 การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น นภัสวรรณ บรรจบปี 36
15 เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 72
16 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ได้จัด โครงการ “ปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง” นภัสวรรณ บรรจบปี 29
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 45
18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นภัสวรรณ บรรจบปี 61
19 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบคบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ นภัสวรรณ บรรจบปี 48
20 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 75
21 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น นภัสวรรณ บรรจบปี 59
22 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้มอบเกียรติบัตรให้บุคลกร เนื่องจากทำงานด้วยความซื่อสัตย์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน นภัสวรรณ บรรจบปี 70
23 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ทางด้านผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้จัดประชุมประชาคม นภัสวรรณ บรรจบปี 66
24 วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ทางด้านผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้จัดประชุมประชาคม นภัสวรรณ บรรจบปี 78
25 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน นภัสวรรณ บรรจบปี 43
26 ผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง นภัสวรรณ บรรจบปี 69
27 นายอำเภอจอมบึง คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้แทนประชาชนหมู่1-15 อสม. อปพร. ตำบลปากช่อง และสาธารณะสุข ร่วมเปิดโครงการด่านชุมชน นภัสวรรณ บรรจบปี 57
28 ประชุมซักซ้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 30
29 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Interhrity and Transparency Assessment : ITA) นภัสวรรณ บรรจบปี 39
30 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Interhrity and Transparency Assessment : ITA) นภัสวรรณ บรรจบปี 27

หน้า 1 จาก 6

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 

ส.อ.อำนาจ  ทองเนียม
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ปากช่อง

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร