Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

อำนาจหน้าที่ อบต.ปากช่อง

						logo.png

อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

สำนักปลัดฯ

                   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

                    1. งานบริหารทั่วไป

                    2. งานนโยบายและแผน

                    3. งานกฎหมายและคดี

                    4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

                   กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้าน การกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บ      รายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู้ งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำการทำความเห็นและสรุปรายงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาติที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกองคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง ออกเป็น 4 งาน ด้วยกัน คือ

                       1. งานการเงิน

                       2. งานบัญชี

                       3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                       4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง

                     กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานทางช่างต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในงานออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุง รักษา และติดตามผลวิจัยงานทาง สถาปัตยกรรมและวิศวกรร งานควบคุมการเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้าง งานการประมาณราคา ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน  งานให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ ตลอดจนงานที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง   ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองช่างออกเป็น 4 งาน ด้วยกัน คือ

                      1. งานก่อสร้าง

                      2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

                      3. งานผังเมือง

                      4. งานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนา        เด็กเล็ก งานปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการ และส่งเสริมการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวางแผน การศึกษางานวิจัยทางการศึกษา งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี งานกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองการศึกษาฯ ออกเป็น 2 งาน คือ

                      1. งานบริหารการศึกษา

                          - แผนและวิชาการ

                          - การศึกษาปฐมวัย

                      2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

                          - ประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

                          - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

                          - การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ

                          - บริหารทั่วไป 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย