ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเวก แก้วมุกดา เชื่อมบ้านนายโอฬาร บุญเกตุ หมู่ที่ 1

alt