ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพรรณ แก้วดวง - บ้านนายสนิท เฮงชัยโย หมู่ที่ 3

ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพรรณ แก้วดวง - บ้านนายสนิท เฮงชัยโย หมู่ที่ 3