ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา บริเวณบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ ๑๔

alt