ประชุมประชาคมระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง

จัดประชุมประชาคมระดับตำบลการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องalt