เรื่องการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการภาครัฐ “ชาวตำบลปากช่อง เราไม่ทิ้งกัน”

เรื่องการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

จากมาตรการภาครัฐ "ชาวตำบลปากช่อง เราไม่ทิ้งกัน"

alt

alt