รายงายสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงายสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)