เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 เข้าร่วมโครงการ

alt