ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกใช้โฟม

รณรงค์เกี่ยวกับอันตรายที่อาจะเกิดขึ้นจากการใช้โฟมบรรจุอาหารและให้มีการเลิกใช้

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 09:22 น.