ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

alt

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี

                   ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานสำรวจ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๑ โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้

                      ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)

                      ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

                      ๓. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓

                      ๔. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

                      ๕. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

                      *** ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ให้นำ ใบมอบอำนาจมาด้วย ในวันและเวลาราชการ ***

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:04 น.