ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

WWW.PAKCHONG.GO.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

                                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จะดำเนินการเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เพื่้อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปภารในเขตตำบลปากช่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความสำคัญของการเสียภาษีให้ประชาชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมฯเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเป็นธรรมอย่างทั่วถึง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง เมษายน 2562 โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้

                        1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของที่ดิน)

                        2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

                        3. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.3

                        4. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

                        5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นมาทำการแทน

                   ***สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย ในวันเวลาราชการ***

                                       

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 12:14 น.