รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562