มาตราการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่อยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564

ขออนุมัติดำเนินการตัวชี้วัดที่10.2มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประกอบการประเมิน