ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ

alt