Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  

     alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 10:38 น.

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2)

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 เวลา 09:30 น.

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

WWW.PAKCHONG.GO.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

                                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จะดำเนินการเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เพื่้อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปภารในเขตตำบลปากช่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความสำคัญของการเสียภาษีให้ประชาชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมฯเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเป็นธรรมอย่างทั่วถึง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง เมษายน 2562 โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้

                        1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของที่ดิน)

                        2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

                        3. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.3

                        4. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

                        5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นมาทำการแทน

                   ***สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย ในวันเวลาราชการ***

                                       

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 12:14 น.

 

แบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

alt

รบกวนประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ช่วยตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คลิ๊กลิ้งค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/gxzfzk หรือ QR Code

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:07 น.

 

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2561 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2503) หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้าย
ทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561) เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ /ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 เวลา 14:50 น.

 

หน้า 8 จาก 11

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 


นายวินัย เช็งสวย
นายกอบต.ปากช่อง

โทร. 081-9431500จองคิวรับบริการออนไลน์

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.ด้านใดที่สุด
 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศวันนี้

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Barcode
อบต.ปากช่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร