Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

แบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

alt

รบกวนประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ช่วยตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คลิ๊กลิ้งค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/gxzfzk หรือ QR Code

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:07 น.

 

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่ วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2561 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2503) หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้าย
ทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561) เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ /ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 เวลา 14:50 น.

 

เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องเปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลปากช่อง
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

 

(ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:31 น.

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 09:09 น.

 

ขอเชิญร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.

             ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีนโยบายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ     ในเวลา  08.00 น.  และ เวลา  18.00  น.    และหยุดรถหรือยืนตรงทุกครั้ง  เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ

                                                              

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 09:22 น.

 

หน้า 10 จาก 12

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 


นายวินัย เช็งสวย
นายกอบต.ปากช่อง

โทร. 081-9431500


 จองคิวรับบริการออนไลน์

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.ด้านใดที่สุด
 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศวันนี้

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Barcode
อบต.ปากช่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร