Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องเปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลปากช่อง
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

 

(ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:31 น.

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 09:09 น.

 

ขอเชิญร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.

             ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีนโยบายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ     ในเวลา  08.00 น.  และ เวลา  18.00  น.    และหยุดรถหรือยืนตรงทุกครั้ง  เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ

                                                              

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 09:22 น.

 

แจ้งร้องเรียนการทุจริตหรือคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

alt

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี

                   ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานสำรวจ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๑ โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้

                      ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)

                      ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

                      ๓. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓

                      ๔. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

                      ๕. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

                      *** ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ให้นำ ใบมอบอำนาจมาด้วย ในวันและเวลาราชการ ***

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:04 น.

 

หน้า 9 จาก 11

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 


นายวินัย เช็งสวย
นายกอบต.ปากช่อง

โทร. 081-9431500จองคิวรับบริการออนไลน์

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.ด้านใดที่สุด
 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศวันนี้

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Barcode
อบต.ปากช่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร