Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ขอเชิญร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.

             ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีนโยบายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ     ในเวลา  08.00 น.  และ เวลา  18.00  น.    และหยุดรถหรือยืนตรงทุกครั้ง  เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ

                                                              

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 09:22 น.

 

แจ้งร้องเรียนการทุจริตหรือคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

alt

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี

                   ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานสำรวจ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๑ โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้

                      ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)

                      ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

                      ๓. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓

                      ๔. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

                      ๕. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

                      *** ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ให้นำ ใบมอบอำนาจมาด้วย ในวันและเวลาราชการ ***

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:04 น.

 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกใช้โฟม

รณรงค์เกี่ยวกับอันตรายที่อาจะเกิดขึ้นจากการใช้โฟมบรรจุอาหารและให้มีการเลิกใช้

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 09:22 น.

 

ทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา โดยมีสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ

เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา จะต้องเป็นคนตาบอด คนหูหนวก หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ โดยระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ สำหรับระดับอุดมศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๒ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ทั้งนี้ ทุนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีจำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และอุดมศึกษา มีจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คนพิการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ได้ที่….. https://www.mediafire.com/?ir3mwjaawqlaejqโดยกรอก แบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว ๑รูป สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดและเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ และผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ชั้น๓ ห้องเลขที่ ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี      ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ติดต่อคุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๒ ๓๕๔-๕๓๔๙, ๐๙๑ ๕๖๓-๔๙๖๖  ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์                             เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยติดต่อได้ที่ คุณนันทชัย ดวงยี่หวา คุณสุจิตรา วงษ์ราย  / ๐๒ ๙๖๖ ๒๑๑๑ ต่อ๓๓๖๙ หรือ ๓๓๗๗ หรือ ๐๒ ๙๖๖๒-๑๘๘-๙๐  โทรสาร ๐๒ ๕๑๓-๖๘๖๓ ๐๒ ๙๖๖-๒๒๙๗

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 10:12 น.

 

หน้า 6 จาก 8

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 


จองคิวรับบริการออนไลน์

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.ด้านใดที่สุด
 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศวันนี้

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Barcode
อบต.ปากช่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร